Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

T.C. Maliye Bakanlığı

Mersin Defterdarlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

(2018)

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmakta hem de üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programları aracılığı ile de bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir. Gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir.

a) Maliye Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı’na göre

Defterdarlığımız müdürlüklerinde, bağlı olduğumuz genel müdürlüklerin stratejik amaç ve hedefleri aşağıda gösterilmiştir.

Bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak görevlerimiz arasındadır.

Stratejik Amaç 1: Maliye Politikalarının Katılımcı ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli YönetmekStratejik Hedef 4: Hazine taşınmazlarını ekonominin ve paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak etkili bir yaklaşımla yönetmek

.Stratejik Hedef 5: Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında kamu idarelerinde mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini güçlendirmek ve izlemek, bu alandaki insan kaynağının niteliğini artırmak, ekonomik ve mali araştırmalar yapmak

Stratejik Amaç 2: Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini, Mali Rapor ve Mali İstatistiklerin Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Hazırlanmasını ve Sunulmasını Sağlamak

  • Stratejik Hedef 6: Muhasebe hizmetlerini ilgili idarelere devretmek ve genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyini artırmak
  • Stratejik Hedef 7: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini uygulamaya almak
  • Stratejik Hedef 8: Mali istatistikleri ve mali raporları uluslararası standartlara tam uyumlu hale getirmek ve mali raporlamada şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak

Stratejik Amaç 4: Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak

  • Stratejik Hedef 12: Dava ve icra takip süreçlerini etkinleştirmek, çözüm odaklı mütalaa kapasitesini geliştirmek
  • Stratejik Amaç 5: Kurumsal kapasiteyi artırmak
  • Stratejik Hedef 13: Stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetim ve organizasyon yapısını değiştirmek ve kurumsal kültürü geliştirmek
  • Stratejik Hedef 14: İnsan kaynakları yönetimine uygun olarak Bakanlık personelinin nicelik ve niteliğini artırmak ve geliştirmek

Diğer taraftan, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanan yıllık Bakanlığımız Performans Programı hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak da görevlerimiz arasındadır.

b) Defterdarlığımız Müdürlüklerinde 2018 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler Defterdarlığımıza bağlı müdürlüklerde hazırlanan operasyonel planlara (yıllık iş planlarına) uygun olarak yürütülecek bazı önemli faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

1) Muhakemat Müdürlüğü Faaliyetleri

– Defterdarlığımız birimlerine hukuki konularda mütalaa verilmesi,

– Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelere hukuki konularda mütalaa verilmesi,

– Bakanlığımız birimlerine ait hukuk ve ceza davalarını açmak ve bu davaları takip etmek, İcra iş ve işlemleri ile Bakanlığımız birimlerine ait idari davaları takip edilmesi,

– Talep halinde Genel bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelere ait hukuk ve ceza davalarını açmak ve bu davaları takip etmek, icra iş ve işlemlerinin, idari davalarının takip edilmesi,

2) Muhasebe Müdürlüğü Faaliyetleri

-Genel bütçeli kurumların hesap kayıtlarının tutulması,

– Genel Bütçeye dahil dairelerin muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi,

– Genel bütçeye dahil dairelerin gelirlerinin toplanması, giderlerinin ödenmesi, değer ve emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinin yapılması,

– Genel Bütçeye dahil dairelerin hesaplarına ilişkin Sayıştay ilamlarını izlemek, idarelerce açılan Kişilerden Alacaklar işlem dosyalarını açmak ve tahsilatını yapmak gerektiğinde idarenin onayı doğrultusunda terkin işlemlerini yapmak,

– Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesinin yapılması,

– Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda uygulanmakta olan SODES güdümlü ve diğer normal proje hesaplarının muhasebe kayıtlarını tutmak, gerektiğinde proje yürütücüsü kurum tarafından talep edilen banka hesaplarını (Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde) açmak, hesapları takip etmek ve demelerini gerçekleştirmek.

– Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Alata Bahçe Kültürleri Enstitü Müdürlüğünce takip ve koordine edilen TÜBİTAK projelerine ilişkin ödemeleri yapmak, Muhasebe kayıtlarını tutmak

3) Personel Müdürlüğü Faaliyetleri

– Atama iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

– Kadro ve İstatistik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

– Disiplin ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi,

– İdari dava işlemlerinin yürütülmesi,

– Sosyal, yönetsel ve mali işlemlerin takip edilmesi ve yürütülmesi,

– Sınav işlemlerinin yürütülmesi,

– Eğitim faaliyetlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

c) Defterdarlıklar 2018-2019 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’na göre 2018 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler

1. İç Kontrol Kararlılık Beyan’ında yer alan hususlar, üçer aylık dönemler itibariyle izlenecek ve müdürler tarafından Ocak ve Temmuz aylarında personeliyle birlikte değerlendirilecektir.

2. Her müdürlükte, iç kontrol koordinasyonunu sağlamak üzere bir personel görevlendirilecektir.

3. Görev tanımları gözden geçirilerek güncel tutulacaktır.

4. Defterdarlığımızda devredilen yetkiler gözden geçirilecek ve personele duyurulacaktır.

5. Her müdürlükte, Ocak ve Temmuz aylarında personelin istek ve önerilerinin alınması amacıyla toplantılar yapılacaktır.

6. Her müdürlükte, Şubat ayı içerisinde risk değerlendirme çalışmaları yapılacak ve risk eylem planları hazırlanacaktır.

7. Etik haftasında etik konulu seminer/konferans düzenlenecektir.

8. Faaliyetlerin gerektirdiği insan kaynağına ilişkin ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır.

9. Defterdarlıklar için Bakanlıkça oluşturulacak yeni internet/intranet sayfalarında yer alacak olan iç kontrol sekmesine gerekli belge ve dokumanlar yüklenecek ve iç kontrol sekmesi güncel tutulacaktır.

10. Faaliyetler, istatistikler, hizmet standartları ve ilanlar defterdarlık internet sayfasında yayınlanacak ve güncel tutulacaktır.

11. Fonksiyonel görev dağılımlarını gösteren teşkilat şemaları güncel tutulacaktır.

12. Personele adil ve eşit davranılması konusunda farkındalığı artırıcı eğitimler verilecektir.

13. Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliğin sürekliliğini sağlayacak eğitimler verilecektir.

14. İşlem süreçleri ilgili merkez birimleriyle işbirliği halinde güncellenecektir.

15. Hassas görevler güncellenecek ve personele duyurulacaktır.

16. Hassas görevlere yönelik kontroller işlem süreçlerine eklenecektir.

17. Müdürler tarafından Kasım ayında Risk Yönetim Anketi doldurulacaktır.

18. İşlem yönergeleri, revize edilen işlem süreçleriyle uyumlu olacak şekilde güncellenecektir.

19. Operasyonel planlar (yıllık iş planları) hazırlanacak, güncel tutulacak ve her üç ayda bir izleme raporu alınarak tarafıma sunulacaktır.

20. Kâğıt ortamında bulunan evraklar için elektronik arşivlemeye geçilmesi amacıyla hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

Mersin Defterdarı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

19 /01/2018
Hatice İŞCEN ERCOŞMAN
Mersin Defterdarı